Turbogist

Prijslijst

Inloggen klanten

Sitemap


Dorpstraat 103
5595 CG    Leende
routebeschrijving

Telefonische Helpdesk is nu gesloten

Afhaalservice is nu gesloten

Klik hier voor onze openingstijden


040 - 843 9577
info@turbogist.nl

Turbogist.nl is een onderdeel van Noten Tweewielers


OK


  

Mijn Winkelwagen
0 product(en)
€ 0,00
bekijk winkelwagen

Bakbenodigdheden
Bierbereiding
Cadeaubonnen
Geschenken
Inpakservice
Keuken en Inmaak
Komboechabenodigdheden
Kruiden en Specerijen
Likeur / distilleren
Wijnbereiding
Zuivelbereiding

Inloggen (klanten)
Uw e-mailadres:

Wachtwoord:

inloggen

wachtwoord vergeten?
registreren als klant

Volg ons op Facebook

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste acties?

inschrijven

Turbogist
K.v.K. 70480710

Adres
Dorpstraat 103
5595 CG Leende
routebeschrijving

Contactgegevens
Tel: 040 - 843 9577
E-mail: info@turbogist.nl

Online betalen mogelijk

Consumenten

  afdrukken
KlantenserviceVoorwaardenConsumenten
Algemene voorwaarden Dikom/Turbogist voor levering aan Consumenten.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Verkoper, hierna te noemen "Dikom/Turbogist”, aan of met een particulier / consument (niet zijnde een professioneel gebruiker), hierna te noemen "koper".

1.2 Een algemene verwijzing door koper naar enige andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarde(n) wordt door er uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen met Dikom/Turbogist, waarbij Dikom/Turbogist zich voor de uitvoering bedient van derden.

1.4 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Dikom/Turbogist schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

1.5 Dikom/Turbogist is ten alle tijde gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Dikom/Turbogist. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden

Artikel 2. Offerte

2.1 Prijsaanbiedingen in catalogi, brochures of op de website binden Dikom/Turbogist niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de koper. Indien de vervaltermijn niet uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen, vervalt de offerte 14 dagen na da datum van de offerte.

2.2 Voor alle producten geldt dat koper de prijs betaalt die het product op het moment van bestelling / levering kost. Aanbiedingen gelden zolang voorraad strekt.

De aanbiedingen die op de website worden vermeld gelden alleen voor bestellingen binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden gekocht (gehaald) en/of bezorgd.

2.3 De door Dikom/Turbogist genoemde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden, exclusief kosten voor vervoer, verpakking, aflevering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De BTW alsmede eventuele andere heffingen van overheidswege zijn wel inbegrepen in de genoemde prijzen.

2.4 Bij samengestelde prijsopgave is Dikom/Turbogist niet gehouden tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, noch geldt deze automatisch voor een nabestelling.

2.5 Dikom/Turbogist is niet gebonden aan wijzigingen door koper aangebracht in offertes van Dikom/Turbogist.

2.6 Door Dikom/Turbogist genoemde levertijden en termijnen voor andere prestaties, door of namens Dikom/Turbogist te verrichten, zijn slechts indicatief en informatief. Dikom/Turbogist doet alles om de levertijden en termijnen te halen, doch overschrijding geeft koper geen aanspraak op schadevergoeding en / of ontbinding.

2.7 Dikom/Turbogist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht van een koper te weigeren, zulks zonder opgave van enige reden.

Artikel 3 Prijs en prijsaanpassingen

3.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermeldingen zijn de prijzen vermeld in euro’s en inclusief BTW. De prijzen gelden af fabriek en exclusief eventuele transport- c.q. verzendkosten.

3.2 Wanneer Dikom/Turbogist een prijs bepaalde overeenkomt, is zij desalniettemin gerechtigd de prijs te verhogen wanneer zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen en of anderszins onvoorziene omstandigheden. Wanner deze prijsverhoging meer dan 10% bedraagt is koper gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

3.3 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee catalogi, advertenties, folders, website, mailuitingen etc. zijn samengesteld kan Dikom/Turbogist voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen aan Dikom/Turbogist ontlenen.

Artikel 4. Levering.

4.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af fabriek.

4.2 De koper is gehouden de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop van levering dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of anderszins de levering frustreert, bijvoorbeeld door nalatig te zijn met het verstrekken van voor de levering noodzakelijke informatie of instructies, worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen. Onder aanvullende kosten worden hier onder meer begrepen extra vervoerskosten en opslagkosten.

Artikel 5 Deellevering

5.1 Het is Dikom/Turbogist toegestaan om gekochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien Dikom/Turbogist gekochte zaken in gedeelten levert, is zij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.2 Reclamaties ten aanzien van zaken behorende tot een deellevering hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelleveringen, die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

Artikel 6 Levertijd

6.1 De door Dikom/Turbogist opgegeven levertermijnen zijn steeds bij benadering en kunnen onder geen voorwaarde als fatale termijn worden begrepen. Dikom/Turbogist streeft erna de levertermijn te halen.

6.2 De door Dikom/Turbogist opgegeven levertermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

6.3 In geval van niet-tijdige levering dient de koper Dikom/Turbogist schriftelijk in gebreke te stellen. Tevens dient de koper Dikom/Turbogist hierbij in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichting na te komen.

Artikel 7 Garantie

7.1 Dikom/Turbogist staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en /of fabricagefouten, zulks gedurende een (1) maand na levering. Het voorgaande is niet van toepassing voor artikelen die door derden aan Dikom/Turbogist zijn geleverd.

7.2. Indien sprake is van een ontwerp-, materiaal- en / of fabricagefout, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Dikom/Turbogist heeft de keuze de zaak te herstellen of - wanneer herstel op bezwaren stuit- de zaak te vervangen dan wel terug te nemen tegen creditering. De koper heeft alleen recht op vervanging van de zaak indien herstel van de zaak niet meer mogelijk is.

7.3 Indien de garantie betrekking heeft op een product dat door derden is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de desbetreffende producent voor dat product wordt gegeven.

7.4 Buiten garantie valt schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van instructies, zoals het op verkeerde wijze van opslaan van de goederen, het op verkeerde wijze inpakken van de goederen en het op verkeerde wijze transporten van de goederen. Daarnaast valt buiten de garantie onder meer: ieder van buitenafkomend onheil, gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden, gebruik in een agressieve omgeving.

7.5 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Dikom/Turbogist gesloten overeenkomst, dan is Dikom/Turbogist niet tot garantie gehouden.

Artikel 8 Uitsluiting

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is Dikom/Turbogist slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Dikom/Turbogist aan koper geleverde zaken of ten behoeve van koper verrichte diensten dan wel door tekortkomingen in de uitvoering van de met koper gesloten overeenkomst tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dikom/Turbogist. Dikom/Turbogist is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 Gebreken en klachttermijnen

9.1 Koper dient de gekochte zaken binnen drie (3) uur na levering te (laten) onderzoeken teneinde vast te stellen of:
-de juiste zaken zijn geleverd;
- de kwantiteit (hoeveelheid en aantal) van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;
- de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, wanneer deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
9.2 Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, dient koper Dikom/Turbogist hiervan binnen 24 uur na de levering in kennis te stellen, zulks onder overlegging van bewijsstukken.

9.3 In geval van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen, dient koper Dikom/Turbogist binnen een (1) maand na de levering in kennis te stellen, zulks onder overlegging van bewijsstukken.

9.4 Reclamering door koper op grond van dit artikel laat zijn betalingsverplichting jegens Dikom/Turbogist onverlet alsmede zijn verplichting tot afname van gedane bestellingen.

9.5 Retournering van zaken is alleen na uitdrukkelijke instemming van Dikom/Turbogist mogelijk.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Dikom/Turbogist behoudt zich de eigendom voor van alle aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door koper aan Dikom/Turbogist verschuldigd voor de desbetreffende zaken. Voornoemd is eveneens van toepassing voor WSNP, surseance of faillissement.

10.2 Indien Dikom/Turbogist haar eigendomsrechten wil uitoefenen geeft koper reeds nu aan Dikom/Turbogist onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming dat zij dan wel een door Dikom/Turbogist aan te wijzen derde al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dikom/Turbogist zich bevinden en de zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 11 betaling

11.1 Indien vooraf niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling op een van de navolgende wijzen te gebeuren:
- Contante betaling
- Onder rembours
- Vooruitbetaling
- Credit card betaling
- PIN of Chip betaling
- Online betaling
- Machtiging
11.2 Indien vooraf facturatie is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum op een door Dikom/Turbogist aan te geven rekening in euro valuta, waarin is gefactureerd.

11.3 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de koper over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval de wettelijke rente geldt.

Tevens geldt dat bij elke herinnering van verzuim van betaling betreffende factuurbedragen verhoogd zullen worden met 15 euro voor administratie- en handelingkosten.

11.4 In geval WSNP, surseance of faillissement van de koper, zijn de vorderingen van Dikom/Turbogist alsmede de verplichtingen van de koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

11.5 Koper is tot geen korting of verrekening bevoegd.

11.6 betalingen door verkoper strekken steeds in mindering op de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, zulks ongeacht de vermelding van de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

11.7 Bij orderbedragen van 5000 euro of meer zal de koper een voorschot of zekerheid ten behoeve van Dikom/Turbogist stellen.

Artikel 12 incassokosten

12.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:
Tot 3.500,00 20%
Over het meerdere tot 7.000,00 15%
Over het meerdere tot 20.000,00 12%
Over het meerdere tot 60.000,00 10%
Over het meerdere 7%

12.2 Wanneer Dikom/Turbogist aantoont hogere kosten te hebben gemaakt , de welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze kosten op grond van het bepaalde infantiel 6:96 lid 2 sub ben c BW voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Leeftijdsgrens

13.1 Personen van 16 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen bij Dikom/Turbogist. Voor alcoholhoudende dranken geldt een wettelijke minimumleeftijd. Daarom kan Dikom/Turbogist om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de koper. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer nationaal paspoort en Europese identiteitskaart.

Artikel 14 Niet toerekenbare tekortkoming

14.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Dikom/Turbogist: staking (daaronder begrepen bij Dikom/Turbogist), brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Dikom/Turbogist in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

14.2 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Dikom/Turbogist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt. Wanneer de niet toerekenbare tekortkoming twee maanden heeft voortgeduurd zijn zowel Dikom/Turbogist als koper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst langs schriftelijke weg te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding deswege verschuldigd zal zijn.

Indien Dikom/Turbogist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Het voorgaande is niet van toepassing indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Emballage

15.1 De koper is verplicht leenemballage binnen veertien (14) dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Onder dergelijke kosten worden onder meer begrepen kosten voortvloeiende uit de te late retourzending, kosten van vervanging, herstel of reiniging.

15.2 Wanneer de koper de leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Dikom/Turbogist gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen bij de koper, mits Dikom/Turbogist deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 16 Wet Kopen op Afstand

16.1 Op deze voorwaarden is tevens de Wet Kopen op Afstand van toepassing.

16.2 Koper verklaart in dit kader voldoende op de hoogte te zijn van;
-De identiteit en het postadres van Dikom/Turbogist.
-De belangrijkste kenmerken van het/de bestelde product/producten.
-De prijs van het product/ de producten.
-De kosten van aflevering, alsmede de wijze van betaling.
-Het van toepassing zijn van, alsmede de eisen voor, de afkoelingsperiode als bij Artikel 16.3 vermeld.
-Het bezoek- en afhaaladres van Dikom/Turbogist.
-De garantie bepalingen, als in Artikel 7, Artikel 8 en Artikel 9 vermeld.
-De vereisten en voorwaarden voor opzegging, zoals in Artikel 16.3 vermeld.
- Het ingaan van de afkoelingsperiode op de datum van levering.

16.3 Koper heeft het recht op een afkoelingsperiode van zeven (7) werkdagen na levering van het product, waarbij koper het product binnen deze periode mag terugsturen en daarbij uitsluitend de portokosten voor terugsturen verschuldigd is. U dient dit binnen 7 werkdagen schriftelijk (e-mail, fax en/of post) te melden en mag zonder opgaaf van reden(en). U ontvangt dan een retourbon die u dan bij de retourgoederen moet stoppen. Dikom/Turbogist zal aldan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Het retour zenden mag uitsluitend geschieden de door Dikom/Turbogist aangegeven transporteur/pakketdienst. In alle andere gevallen worden retourzendingen niet geaccepteerd, en zal door Dikom/Turbogist, door het simpele verstrijken van de termijn van 7 dagen, de afkoelingsperiode als niet benut worden beschouwd.

16.4 Hierbij zij nog vermeld, dat, indien de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd is aan koper, Dikom/Turbogist hiermee niet in gebreke is, en koper niet de koop kan ontbinden, omdat koper en Dikom/Turbogist een leveringsconditie zijn overeengekomen als vermeld in Artikel 4, Artikel 5 en/of Artikel 6, alsmede conform de overige Artikelen van deze voorwaarden.

16.5 Als koper aan alle eisen heeft voldaan en conform deze eisen, binnen de afkoelingsperiode een product terugstuurt, verplicht Dikom/Turbogist zich, om binnen een periode van 30 dagen, het betaalde bedrag aan koper terug te betalen.

16.6 Koper verklaart tevens, bij twijfel of onenigheid omtrent Artikel 16, alle andere artikelen uit deze voorwaarden te laten prevelleren.

Artikel 17 Wet Winkelen op Afstand

17.1 In afwijking van deze Wet kiezen zowel koper als Dikom/Turbogist ervoor om de betaling van de koopsom te verrichten zoals eerder in deze voorwaarden is vermeld.

17.2 Deze Wet is verder volledig van toepassing op deze voorwaarden, doch eveneens, zoals gesteld in Artikel

16.6, verklaren koper en Dikom/Turbogist ook hierbij, bij twijfel of onenigheid, alle andere Artikelen uit deze voorwaarden te laten prevelleren.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten tussen Dikom/Turbogist en koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.