Turbogist

Prijslijst

Inloggen klanten

Sitemap


Dorpstraat 103
5595 CG    Leende
routebeschrijving

Telefonische Helpdesk is nu gesloten

Afhaalservice is nu gesloten

Klik hier voor onze openingstijden


040 - 843 9577
info@turbogist.nl

Turbogist.nl is een onderdeel van Noten Tweewielers


OK


  

Mijn Winkelwagen
0 product(en)
€ 0,00
bekijk winkelwagen

Bakbenodigdheden
Bierbereiding
Cadeaubonnen
Geschenken
Inpakservice
Keuken en Inmaak
Komboechabenodigdheden
Kruiden en Specerijen
Likeur / distilleren
Wijnbereiding
Zuivelbereiding

Inloggen (klanten)
Uw e-mailadres:

Wachtwoord:

inloggen

wachtwoord vergeten?
registreren als klant

Volg ons op Facebook

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste acties?

inschrijven

Turbogist
K.v.K. 70480710

Adres
Dorpstraat 103
5595 CG Leende
routebeschrijving

Contactgegevens
Tel: 040 - 843 9577
E-mail: info@turbogist.nl

Online betalen mogelijk

Bedrijven

  afdrukken
KlantenserviceVoorwaardenBedrijven
Algemene voorwaarden Dikom/Turbogist voor levering aan niet consumenten.

Van: Dikom/Turbogist

Hierna te noemen: Dikom/Turbogist

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dikom/Turbogist: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dikom/Turbogist en koper waarop Dikom/Turbogist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vooralsnog worden alle andere (inkoop, -en algemene) voorwaarden expliciet van de hand gewezen.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dikom/Turbogist, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van Dikom/Turbogist zijn vrijblijvend en indien de vervalperiode niet is gespecificeerd, vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Dikom/Turbogist niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Dikom/Turbogist offerte.

3.3 In offertes van Dikom/Turbogist genoemde levertijden en andere voor door Dikom/Turbogist te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.4 Door Dikom/Turbogist opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, verpakking, aflevering, -en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.5 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

3.6 Dikom/Turbogist behoudt zich te allen tijde het recht voor bestellingen te weigeren. Dikom/Turbogist is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd en dat deze aanvaarding van koper door Dikom/Turbogist is bevestigd aan koper door middel van een orderbevestiging. De in een offerte of orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW en vrachtkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.

4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Door Dikom/Turbogist opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

5.2 Bij niet tijdige levering dient de koper Dikom/Turbogist derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Dikom/Turbogist een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.3 De door Dikom/Turbogist opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

6.1 Het is Dikom/Turbogist toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Dikom/Turbogist bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

7.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Dikom/Turbogist er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

7.2 Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

8.1 Indien door Dikom/Turbogist een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Dikom/Turbogist en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dikom/Turbogist omstandigheden ter kennis komen die Dikom/Turbogist goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien Dikom/Turbogist de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming (bv. bankgarantie) en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In vorengenoemde gevallen is Dikom/Turbogist bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

9.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Dikom/Turbogist zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dikom/Turbogist bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

10.1 Dikom/Turbogist garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van één (1) maand na levering. Dit geld niet voor artikelen die door derden aan koper zijn geleverd.

10.2 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.

Dikom/Turbogist kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

10.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

10.4 Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
bv.- De op verkeerde wijze opslaan van de goederen.
- de op verkeerde wijze inpakken van de goederen.
- de op verkeerde wijze transporteren van de goederen.

10.5 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Dikom/Turbogist geleverde zaken blijven het eigendom van Dikom/Turbogist totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Dat geldt eveneens ingeval van liquidatie, surséance of faillissement

11.2 Door Dikom/Turbogist geleverde zaken, die krachtens artikel 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dikom/Turbogist danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Dikom/Turbogist haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dikom/Turbogist zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Dikom/Turbogist zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, -en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 De koper dient de gekochte zaken bij, of binnen drie (3) uur na aflevering te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeen gekomen;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit onmiddellijk per fax te melden en deze binnen twee (2) werkdagen na aflevering schriftelijk aan Dikom/Turbogist te bevestigen.

12.3 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen twee (2) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één (1) maand na aflevering schriftelijk te melden aan Dikom/Turbogist.

12.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

12.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Dikom/Turbogist worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro's
- exclusief BTW
- op basis van door Dikom/Turbogist gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
13.2 Indien Dikom/Turbogist met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Dikom/Turbogist niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Dikom/Turbogist kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden.

13.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage

14.1 De koper is verplicht leenemballage binnen veertien (14) dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

14.2 Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Dikom/Turbogist gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Dikom/Turbogist deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling

15.1 Indien niet vooraf anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de Euro valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van acht (8) dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Tevens geldt dat bij elke herinnering van verzuim van betaling betreffende factuurbedragen verhoogd zullen worden met vijftien euro (15) euro voor administratie- en handelingkosten.

15.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Dikom/Turbogist en de verplichtingen van de koper jegens Dikom/Turbogist onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

15.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 Bij orderbedragen van vijfduizend (5000) euro's of hoger zal de koper een bankgarantie stellen ten behoeve van Dikom/Turbogist voor de waarde van de bestelde zaken.

Artikel 16. Kredietbeperking

16.1Dikom/Turbogist is gerechtigd een kredietbeperking van twee procent (2%) in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht (8) dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd;
Tot € 3.500,00 20%
Over het meerdere tot € 7.000,00 15%
Over het meerdere tot € 20.000,00 12%
Over het meerdere tot € 60.000,00 10%
Over het meerdere 7%

17.2 Indien Dikom/Turbogist aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze op grond van artikel 6:96 lid 2 onder b en c BW voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Dikom/Turbogist is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

18.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 – 10.5 (Garantie) van deze voorwaarden.

18.2 Dikom/Turbogist is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dikom/Turbogist of haar ondergeschikten;

18.3 De aansprakelijkheid van Dikom/Turbogist is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Dikom/Turbogist in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

18.4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Dikom/Turbogist aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Dikom/Turbogist beperkt tot de factuurwaarde van de transactie verminderd met de inkoopwaarde van de goederen die voor de transactie nodig waren, (de winst), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dikom/Turbogist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dikom/Turbogist niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Dikom/Turbogist daaronder begrepen.

19.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Dikom/Turbogist opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dikom/Turbogist niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.3 Indien Dikom/Turbogist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

20.1 De rechter in de woonplaats van Dikom/Turbogist is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dikom/Turbogist het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst tussen Dikom/Turbogist en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

22.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven en worden bij iedere offerte eenmalig bijgesloten.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 23. Aanvullende voorwaarden met betrekking van kerstpakketten en themapakketten:

23.1 Annuleringsregeling:

Bij annulering van een order dertig (30) dagen voor de overeengekomen leverdatum is vijf en twintig procent (25 %) van het bruto orderbedrag verschuldigd.

Bij annulering van een order zestien (16) dagen voor de overeengekomen leverdatum is vijftig (50 %) van het bruto orderbedrag verschuldigd.

Bij annulering van een order tien (10) dagen voor de overeengekomen leverdatum is honderd procent (100 %) van het bruto orderbedrag verschuldigd. Dit vermeerderd met de opslagkosten vanaf het leverdatum.